Enable JavaScript to visit this website.

Checklista - innan du börjar med XELJANZ

Ja

Nej

Du är allergisk mot den aktiva substansen tofacitinib eller något annat innehållsämne i XELJANZ.

Ja

Nej

Du har en allvarlig leversjukdom, som t.ex. cirros (skrumplever) eller annat leverproblem.

Ja

Nej

Du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. XELJANZ ska inte användas under graviditet.

Ja

Nej

Du misstänker att du har en infektion eller du har symtom på en infektion såsom feber, svettningar, frossbrytningar, muskelvärk, hosta, andfåddhet, ökad slembildning eller förändrat slem, viktnedgång, varm eller rodnad eller ömmande hud eller sår på kroppen, smärtor eller problem vid sväljning, diarré eller magsmärtor, svidande känsla när du kissar, kissar oftare än normalt eller om du känner dig mycket trött.

Ja

Nej

Du har någon sjukdom som ökar infektionsrisken (t.ex. diabetes, hiv/AIDS, eller svagt immunförsvar).

Ja

Nej

Du har någon infektion, behandlas för någon infektion, eller har infektioner som ofta återkommer. Tala genast om för din läkare om du inte mår bra. XELJANZ kan minska kroppens förmåga att försvara sig mot infektioner, förvärra en redan befintlig infektion eller öka risken för att få en ny infektion.

Ja

Nej

Du har eller har haft tuberkulos eller har varit i nära kontakt med någon som har tuberkulos. Läkaren kommer att göra tuberkulostest innan du börjar ta XELJANZ och kanske flera gånger under behandlingen.

Ja

Nej

Du har en kronisk lungsjukdom.

Ja

Nej

Du har eller har haft hepatit B eller hepatit C (virussjukdom i levern). Viruset kan bli aktivt när du tar XELJANZ. Läkaren kan vilja ta blodprover för att testa om du har hepatit innan behandlingen med XELJANZ påbörjas och medan du tar XELJANZ.

Ja

Nej

Du någonsin har haft cancer av något slag. XELJANZ kan öka risken för att få en del cancertyper. Lymfom och andra cancertyper (t.ex. lung- eller bröstcancer, melanom, prostatacancer, bukspottkörtelcancer) har förekommit hos patienter som behandlas med XELJANZ. Om du utvecklar cancer samtidigt som du behandlas med XELJANZ kommer din läkare att överväga att eventuellt stoppa behandlingen med XELJANZ.

Ja

Nej

Om du löper stor risk att få hudcancer kan din läkare rekommendera att du genomgår regelbundna hudundersökningar medan du tar XELJANZ.

Ja

Nej

Du har haft en inflammation i tjocktarmen (divertikulit) eller sår i magsäck eller tarmar.

Ja

Nej

Du har problem med njurarna.

Ja

Nej

Du planerar att vaccinera dig. Vissa typer av vacciner ska inte ges när man tar XELJANZ. Innan du börjar med XELJANZ ska du ha fått alla rekommenderade vacciner.

Ja

Nej

En operation eller annat medicinskt ingrepp är planerat. Din läkare avgör om du kan få XELJANZ samtidigt som du ska opereras eller genomgå något annat medicinskt ingrepp.

Ja

Nej

Du har hjärtproblem, högt blodtryck eller högt kolesterolvärde, haft propp i lungor eller vener.

Viktigt att komma ihåg

XELJANZ filmdragerade tabletter innehåller laktos. Patienter som lider av svår ärftlig galaktosintolerans, laktasbrist eller glukos-galaktos-malabsorption ska inte ta XELJANZ filmdragerade tabletter.