Enable JavaScript to visit this website.

Innan du börjar med XELJANZ

Innan du börjar en behandling med XELJANZ bör din läkare få reda på om du har/har haft andra sjukdomar som eventuellt kan påverka din behandling. Du kommer bland annat få frågor om din infektionsrisk, om du har någon kronisk lungsjukdom eller planerar att bli gravid.

Du hittar frågorna i checklistan här och kan ta med dig resultatet inför ditt första läkarbesök.

Frågor till din läkare

Vi har även samlat en del andra frågor inför ditt besök. De kan underlätta samtalet mellan dig och läkaren om vad du kan förvänta dig om du ska behandlas med XELJANZ för ledgångsreumatism.

Du hittar frågorna här och kan ta med dig resultatet till din behandlande läkare.

Hur du tar XELJANZ

XELJANZ skrivs ut till dig av en läkare som vet hur man behandlar ledgångsreumatism. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Läkaren skriver ut den dos XELJANZ som är lämplig för dig. Ändra inte den dos som ordinerats. Om du tycker att läkemedlets verkan är för svag eller för stark, tala med läkare eller apotekspersonal.

Viktigt att komma ihåg

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska ta XELJANZ.

Rekommenderad dos är 5 mg två gånger dagligen

Morgon

Kväll

Din läkare kan minska dosen om du har problem med levern eller njurarna eller om du samtidigt använder andra läkemedel. Läkaren kan också avbryta behandlingen tillfälligt eller permanent om blodprover visar att du har lågt antal vita eller röda blodkroppar.

Tips för hur du tar din medicin

Tabletten ska sväljas. Lös upp den i vatten om du föredrar det.

Ta tabletten vid samma tid varje dag (en tablett på morgon och en tablett på kvällen).

Du kan ta tabletten med eller utan mat.

Kontroller under behandlingen

Läkaren kommer att be dig komma på besök med jämna mellanrum för att kontrollera att behandlingen fungerar. Ni diskuterar hur du mår och läkaren tar reda på om du har fått några biverkningar. Blodprover tas regelbundet under behandlingen för att se om XELJANZ påverkar dina blodkroppar (vita och röda blodkroppar samt blodplättar).

Läkaren tar blodprover vid följande tidpunkter för att kontrollera att du har tillräckligt många vita och röda blodkroppar:

  •  Innan du börjar med XELJANZ.
  •  4–8 veckor efter behandlingsstarten.
  •  Var 3:e månad därefter..

Annan viktig information om din medicin

  • Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn.
  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
  • Inga särskilda temperaturanvisningar.
  • Använd inte detta läkemedel om tabletterna visar synliga tecken på försämring (t.ex. trasiga eller missfärgade).
  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Andra läkemedel

Några av de läkemedel som ska undvikas under behandling med XELJANZ nämns i den bipacksedel som följer förpackningen med XELJANZ. Om man samtidigt tar vissa andra läkemedel kan effekten av XELJANZ eller det andra läkemedlet förändras. Med andra läkemedel menar man även receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel. Läkaren kan ändra dosen av dessa läkemedel, ändra dosen av XELJANZ eller ge dig en annan medicin.