Enable JavaScript to visit this website.

Möjliga biverkningar

Om du märker av någon av följande allvarliga biverkningar, ska du omedelbart kontakta läkare:

 • Tecken på infektioner (vanliga): Feber och frossa, hosta, blåsor på huden, magont, ihållande huvudvärk.
 • Tecken på allergiska reaktioner (sällsynta): Tryck över bröstet, väsande andning, svår yrsel eller svindel, svullnad av läppar, tunga eller svalg, klåda eller hudutslag.
 • Tecken på magproblem (mindre vanliga): sår eller hål i magsäck eller tarmar: Feber, mag- eller buksmärtor, blod i avföringen, oförklarliga förändringar av tarmvanorna. Hål i magsäck eller tarmar uppstår oftast hos personer som även tar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller kortikosteorider.

Vanligt förekommande biverkningar

Vid varje besök hos din behandlande läkare kommer man att prata med dig om eventuella biverkningar du har haft. De kan också ta vissa prover för att kontrollera om det finns biverkningar som du inte själv märker. Om du får några biverkningar när du tar XELJANZ ska du informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du lägger märke till. Skriv upp sådant som du märker och ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem.

På den här webbplatsen redogör vi inte för samtliga möjliga biverkningar. Du bör även läsa bipacksedeln som följer med i förpackningen med XELJANZ eller på fass.se.

 

Några vanligt förekommande biverkningar är:

 • Infektion i näsan, halsen eller luftrören (nasofaryngit, förkylning, hosta).
 • Inflammation – till exempel i lungorna, bihålor, urinblåsan.
 • Bältros.
 • Influensa eller influensaliknande symtom som feber, trötthet.
 • Förhöjda leverenzymer eller muskelenzymer i blodet eller förhöjt kolesterolvärde.
 • Viktökning.
 • Mag-tarm relaterade – magsmärtor, kräkningar, diarré, illamående, matsmältningsbesvär.
 • Ledstukning.
 • Värk i muskler och leder.
 • Lågt antal vita blodkroppar (neutropeni) och/eller lågt antal röda blodkroppar (anemi), högt blodtryck.
 • Svullna händer och fötter.
 • Sömnsvårigheter.
 • Andfåddhet eller andningssvårigheter.
 • Hudutslag.

Hjälp med biverkningar

Det finns hjälp att få om du upplever någon form av biverkning. Tala med din behandlande läkare eller apotekspersonal om du har frågor.

Viktigt att komma ihåg

Kom ihåg att de råd du får av din läkare alltid gäller före informationen på den här webbplatsen. Kontakta din läkare om du känner dig osäker eller har frågor.