Enable JavaScript to visit this website.

Bedöm dina besvär

I 3 enkla steg kommer vi hjälpa dig att förbereda för en mer produktiv konversation med din läkare om hur ledgångsreumatism påverkar ditt liv. Du kommer att kunna maila eller skriva ut ditt resultat för att ta med till din behandlande läkare.

Bedöm din besvär

Frågor och svar

Kan jag vaccinera mig medan jag behandlas med XELJANZ?

Tala om för läkaren om du nyligen har vaccinerats eller ska vaccinera dig inom en nära framtid. Det finns vissa typer av vacciner som man inte ska ta under tiden man behandlas med XELJANZ.

Kan jag köra bil/andra fordon och använda maskiner medan jag tar XELJANZ?

Hittills finns det inget som tyder på att förmågan att köra bil eller använda maskiner skulle försämras av XELJANZ.

Kan jag ta XELJANZ tillsammans med andra läkemedel?

Om XELJANZ tas samtidigt med andra läkemedel kan effekten av XELJANZ påverkas. Tala om för läkaren om du tar något läkemedel som innehåller ett eller flera av följande ämnen:

  • Antibiotika som erytromycin, klaritromycin och rifampicin för behandling av bakterieinfektioner.
  • Flukonazol, ketokonazol, itrakonazol och vorikonazol för behandling av svampinfektioner.
  • Läkemedel mot hjärtarytmi, rubbad hjärtrytm, kärlkramp och onormalt blodtryck, t.ex. amiodaron, diltiazem och verapamil.

XELJANZ rekommenderas inte tillsammans med biologiska läkemedel mot reumatoid artrit som tillverkats med biotekniska metoder, eller med läkemedel som försvagar immunsystemet (t.ex. azatioprin, cyklosporin och takrolimus). Om XELJANZ tas samtidigt med dessa läkemedel kan infektionsrisken öka. Rådfråga alltid din läkare om du har annan behandling utöver XELJANZ.

Vad ska jag göra om jag har glömt att ta en tablett?

Ta inte dubbla dosen om du har glömt att ta en tablett. Ta bara nästa tablett vid vanlig tid och fortsätt med behandlingen som tidigare.

Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket XELJANZ?

Om du råkat ta mer XELJANZ än läkaren ordinerat ska du kontakta läkaren.

Kan jag ta XELJANZ under graviditet och amning?

Man vet inte hur XELJANZ påverkar en graviditet. XELJANZ ska därför inte användas under graviditet. Fertila kvinnor ska rekommenderas att använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med XELJANZ och i minst 4 veckor efter den sista dosen. Tala omedelbart om för läkaren om du blir gravid under tiden du tar XELJANZ. Man vet inte heller om XELJANZ passerar över i bröstmjölk. Ammande kvinnor ska därför inte ta XELJANZ.

Kan jag ta XELJANZ tillsammans med mat?

Du kan ta XELJANZ med eller utan mat.

Hur ska jag förvara XELJANZ-tabletterna?

Läkemedlet kan användas fram till det datum som anges på förpackningen under ”EXP”.

Förvara läkemedlet i 15–30 °C.

Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn.

Hur fungerar din behandling?

Ta några minuter varje dag för att fylla i dina symtom i detta uppföljningsverktyg. Oroa dig inte om du hoppar över en dag. Med tre enkla steg hjälper vi dig att kunna får ett bättre samtal med läkaren om hur ledgångsreumatism påverkar ditt liv.

Gå till behandlingsverktyget