Enable JavaScript to visit this website.

FOKUS RA: Patientbroschyr

I den broschyren beskrivs hur XELJANZ fungerar, hur du tar läkemedlet och vad du behöver vara uppmärksam på före och under behandlingen av ledgångsreumatism.

Pfizer logo Xeljanz logo

TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ,

Din läkare har skrivit ut XELJANZ för behandling av reumatoid artrit.

I den här broschyren får du veta mer om XELJANZ, hur det fungerar och vad du måste tänka på före och under behandlingen.

Informationen som ges i denna broschyr ersätter inte uppgifterna i bipacksedeln eller de råd du får av din läkare.

Kontakta din läkare om du har frågor eller känner dig osäker på något.

VAD ÄR REUMATOID ARTRIT (RA)?

RA är en kronisk (långvarig) sjukdom som drabbar leder och omgivande vävnad. Immun-systemet som bland annat har till uppgift att skydda mot infektioner, vänder sig vid RA istället mot kroppens egna celler och attackerar dem. En immunologisk reaktion som angriper kroppens egna celler brukar kallas för en autoimmun reaktion.

Symtomen på RA är svullna och ömma leder och stelhet. RA kan obehandlad vara en progressiv sjukdom vilken kan leda till att brosk och benvävnad i leder förstörs. I vissa fall kan även andra delar av kroppen drabbas. RA kan yttra sig mycket olika från person till person.

 

Om behandling av RA sätts in tidigt i sjukdomsförloppet kan man minska risken för skador på leden och minska risken för funktionsnedsättningar.

VAD ÄR XELJANZ?

XELJANZ används för att behandla måttlig till svår aktiv RA hos vuxna när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. Genom att dämpa den inflammatoriska reaktionen bidrar XELJANZ till att minska symtom som ömma och svullna leder.

Den aktiva substansen i XELJANZ är tofacitinib­citrat. Xeljanz dämpar aktiveringen av celler i immunsystemet som ­orsakar reumatoid artrit.

Förpackning/blister visas inte i naturlig storlek.

VAD DU BEHÖVER VETA FÖRE OCH UNDER BEHANDLINGEN MED XELJANZ

TALA OMEDELBART OM FÖR LÄKAREN:

 • om du har en infektion eller symtom på en infektion eller om du behandlas för en infektion. XELJANZ kan minska kroppens förmåga att reagera på infektioner och kan förvärra en redan befintlig infektion eller öka risken för att få en ny infektion.
 • om du får symtom som mag- eller buksmärtor eller blod i avföringen.
 • om du blir gravid eller försöker bli gravid. XELJANZ får inte användas under graviditet. Du ska inte amma medan du behandlas med XELJANZ.
 • om du får en allergisk reaktion, t.ex. tryck över bröstet, svullna läppar, hudutslag eller dåsighet. Du måste då avbryta behandlingen och kontakta läkaren direkt eller söka vård omedelbart.
 • om du har en allvarlig leversjukdom.

YTTERLIGARE TESTER FÖR ATT ÖVERVAKA BEHANDLINGEN

Din läkare ska ta blodprover vid följande tidpunkter för att se om du har tillräckligt många vita och röda blodkroppar:

 • innan du börjar ta XELJANZ.
 • 4–8 veckor efter behandlingsstarten
 • därefter var 3:e månad

Läkaren gör eventuellt fler tester, t.ex. för att kontrollera ditt kolesterolvärde.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU XELJANZ

XELJANZ är receptbelagt. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i bipacksedeln eller enligt läkarens anvisningar. Fråga läkare eller apotekspersonal om råd om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är 5 mg två gånger dagligen.

Morgon Kväll
1 x 5mg 1 x 5mg

 

 • Tabletten ska sväljas.
 • Om du har svårt att svälja, kan XELJANZ 5 mg tabletter krossas och tas med vatten.
 • Ta helst tabletten vid samma tid varje dag (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen).
 • Du kan ta tabletten med eller utan mat.
 • Om du råkar ta fler tabletter än läkaren ordinerat ska du kontakta läkaren.
 • Om du har glömt att ta din tablett ska du inte ta dubbel dos för att kompensera för den glömda tabletten. Ta bara nästa tablett i vanlig tid och fortsätt med behandlingen som tidigare.

Blistret visas inte i naturlig storlek.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR AV XELJANZ

Liksom alla läkemedel kan även XELJANZ orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem.

De vanligaste biverkningarna av XELJANZ är övre luftvägsinfektion, huvudvärk och diarré.

Allvarliga biverkningar som kan inträffa är svåra infektioner.

Kontakta din läkare eller sjukhuset omedelbart om du får några tecken på en svår infektion (t.ex. smärtsam svullnad, röda strimmor i huden, feber eller frossa).

VANLIGA FRÅGOR

 • Kan jag vaccinera mig medan jag behandlas med XELJANZ?
 • Tala om för läkaren om du nyligen har vaccinerats eller ska vaccinera dig inom en nära framtid. Det finns vissa typer av vacciner som man inte ska ta under tiden man behandlas med XELJANZ.
 • Kan jag köra bil/andra fordon och använda maskiner medan jag tar XELJANZ?
 • Hittills finns det inget som tyder på att förmågan att köra bil eller använda maskiner skulle försämras av XELJANZ.
 • Kan jag ta XELJANZ tillsammans med andra läkemedel?
 • Om XELJANZ tas samtidigt med andra läkemedel kan effekten av XELJANZ påverkas. Tala om för läkaren om du tar något läkemedel som innehåller ett eller flera av följande ämnen:

  XELJANZ rekommenderas inte tillsammans med biologiska läkemedel mot reumatoid artrit som tillverkats med biotekniska metoder, eller med läkemedel som försvagar immunsystemet (t.ex. azatioprin, cyklosporin och takrolimus). Om XELJANZ tas samtidigt med dessa läkemedel kan infektionsrisken öka. Rådfråga alltid din läkare om du har annan behandling utöver XELJANZ.

  • Antibiotika som erytromycin, klaritromycin och rifampicin för behandling av bakterieinfektioner.
  • Flukonazol, ketokonazol, itrakonazol och vorikonazol för behandling av svampinfektioner.
  • Läkemedel mot hjärtarytmi, rubbad hjärtrytm, kärlkramp och onormalt blodtryck, t.ex. amiodaron, diltiazem och verapamil.

Förvara läkemedlet i 15–30 °C.
Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn.

 • Vad ska jag göra om jag har glömt att ta en tablett?
 • Ta inte dubbla dosen om du har glömt att ta en tablett. Ta bara nästa tablett i vanlig tid och fortsätt med behandlingen som tidigare.
 • Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket XELJANZ?
 • Om du råkat ta mer XELJANZ än läkaren ordinerat ska du kontakta läkaren.
 • Kan jag ta XELJANZ under graviditet och amning?
 • Man vet inte hur XELJANZ påverkar en graviditet. XELJANZ ska därför inte användas under graviditet. Fertila kvinnor ska rekommenderas att använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med Xeljanz och i minst 4 veckor efter den sista dosen. Tala omedelbart om för läkaren om du blir gravid under tiden du tar XELJANZ. Man vet inte heller om XELJANZ passerar över i bröstmjölk. Ammande kvinnor ska därför inte ta XELJANZ.
 • Kan jag ta XELJANZ tillsammans med mat?
 • Du kan ta XELJANZ med eller utan mat.
 • Hur ska jag förvara XELJANZ-tabletterna?
 • Läkemedlet kan användas fram till det datum som anges på förpackningen under ”EXP”.

ADRESS OCH LÄNKAR

XELJANZ (tofacitinib) 5mg finns i blisterförpackning om 56 filmdragerade tabletter samt i burk om 180 filmdragerade tabletter. 10mg finns i blisterförpackningar om 56 och 112 filmdragerade tabletter.

Tag noga del av informationen i bipacksedeln.

Användningsområden: Hos vuxna (18 år och äldre) kan XELJANZ användas för måttlig till svår reumatoid artrit, aktiv psoriasisartrit eller för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

Använd inte XELJANZ: om du har eller löper risk att utveckla en allvarlig infektion, är eller planerar att bli gravid eller ammar, har en svår leversjukdom.

Varningar och försiktighet: kontakta din läkare omedelbart om du får symtom på en infektion, får symtom i form av mag/buksmärtor eller blod i avföringen eller får en allergisk reaktion. Tala också om ifall du skall vaccineras.

För ytterligare information se www.fass.se. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Produktresumé: augusti 2018.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar i Bipacksedeln.

Avbildade personer i denna broschyr är inte verkliga RA-patienter eller läkare.

PP-XEL-SWE-0456 Oct 2018