Enable JavaScript to visit this website.

FOKUS UC: Patientbroschyr

En broschyr för dig som ordinerats XELJANZ vid behandling av ulcerös kolit

Pfizer logo Xeljanz logo

DU HAR FÅTT XELJANZ FÖR BEHANDLING AV ULCERÖS KOLIT

Din läkare har förskrivit läkemedlet XELJANZ till dig. Här kan du läsa mer om hur du använder XELJANZ och vad du måste tänka på före och under behandlingen.

Informationen i denna broschyr ersätter inte bipacksedeln eller de råd du får av din läkare. Läs bipacksedeln innan du börjar använda XELJANZ så att du vet i vilka situationer du ska kontakta din läkare.

Har du frågor eller känner dig osäker på något, kontakta din läkare.

Därför får du XELJANZ

Ulcerös kolit (UC) är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Symtomen varierar från person till person, men ofta innebär det diarré, blod i avföringen och magsmärtor. XELJANZ innehåller den aktiva substansen tofacitinib som minskar symtomen vid ulcerös kolit.

XELJANZ är en tablett som du tar morgon och kväll, och finns som 5 mg och 10 mg tablett. Din läkare kommer att berätta vad som är bästa dosen för dig.

Din läkare har ordinerat XELJANZ för behandling av ulcerös kolit. XELJANZ kan användas tillsammans med andra läkemedel, som kortisontabletter och 5-aminosalicylsyra. Din läkare kommer att berätta vilka andra läkemedel du ska använda.

Innan du börjar använda XELJANZ

Tala om för din läkare om du nyligen har vaccinerats eller om du planerar att vaccinera dig. Vissa typer av vacciner kan man inte ta under tiden man behandlas med XELJANZ. Det är då bra att ta dessa innan du startar behandlingen.

Använd inte XELJANZ:

 • om du är allergisk mot XELJANZ eller något annat innehållsämne
 • om du har en svår infektion, till exempel infektion i blodet eller aktiv tuberkulos.
 • om du har en allvarlig leversjukdom, till exempel cirros (skrumplever
 • om du är gravid eller ammar

XELJANZ innehåller cirka 59 mg laktos per tablett. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Blodprover under behandling med XELJANZ

Din läkare kommer att ta blodprover för att kontrollera att du har ett normalt antal vita och röda blodkroppar. Dessa blodprover ska tas:

 • innan du börjar ta XELJANZ
 • efter 4–8 veckors behandling
 • var 3:e månad under behandlingen

Läkaren kan också ta fler prover, till exempel för att kontrollera kolesterolvärdet eller levern. Läkaren kommer också att testa kolesterolvärdet 8 veckor efter att du börjat med behandlingen och ta leverprover med jämna mellanrum.

Så tar du XELJAN

Den rekommenderade dosen är 10 mg två gånger dagligen under de första åtta veckorna, följt av 5 mg två gånger om dagen. Ibland bedömer läkaren att dosen behöver ändras. Följ alltid läkarens ordination.

Du kan ta XELJANZ med eller utan mat. Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag, en tablett på morgonen och en på kvällen.

Ta alltid XELJANZ tabletter enligt beskrivningen i bipacksedeln eller enligt läkarens anvisningar.

En tablett två gånger dagligen

Dina första 8 - 16 vveckor

Efter 8 - 16 veckor

Tips för att ta ditt läkemedel

 • Tabletten ska sväljas. Om du har svårt att svälja, kan XELJANZ tabletter krossas och tas med vatten.
 • Om du råkar ta för många tabletter, ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal.
 • Om du har glömt att ta din tablett ska du inte ta dubbel dos för att kompensera för den glömda tabletten. Ta bara nästa tablett i vanlig tid och fortsätt behandlingen som tidigare.
 • Ändra inte den dos du tar utan att först tala med din läkare

De vanligaste biverkningarna av XELJANZ är övre luftvägsinfektion, huvudvärk och diarré. Allvarliga men sällsynta biverkningar som kan inträffa är svåra infektioner.

Tala omedelbart om för läkaren

 • om du får några tecken på en svår infektion (t.ex. smärtsam svullnad, röda strimmor i huden, feber eller frossa).
 • om du behandlas för en infektion.
 • om du får symtom som mag- eller buksmärtor eller blod i avföringen.
 • om du har en allvarlig leversjukdom.
 • om du får en allergisk reaktion, t.ex. tryck över bröstet, svullna läppar och tunga, hudutslag, svår yrsel eller dåsighet. Du måste då avbryta behandlingen och kontakta läkaren direkt eller söka vård omedelbart.
 • om du är eller försöker bli gravid. Du skall inte ta XELJANZ om du ammar.

XELJANZ tillsammans med andra läkemedel

Om XELJANZ tas samtidigt med andra läkemedel kan effekten av XELJANZ påverkas. Tala om för din läkare om du tar något läkemedel som innehåller ett eller flera av följande ämnen:

 • Antibiotika som erytromycin, klaritromycin och rifampicin för behandling av bakterieinfektioner.
 • Flukonazol, ketokonazol, itrakonazol och vorikonazol för behandling av svampinfektioner.
 • Läkemedel mot hjärtarytmi, rubbad hjärtrytm, kärlkramp och onormalt blodtryck, t.ex. amiodaron, diltiazem och verapamil.

Vissa typer av vacciner kan du inte ta under tiden du behandlas med XELJANZ. Det är då bra att ta dessa innan du startar behandlingen.

XELJANZ rekommenderas inte tillsammans med biologiska läkemedel mot reumatoid artrit eller med vissa läkemedel som försvagar immunsystemet (t.ex. azatioprin, cyklosporin och takrolimus). Om XELJANZ tas samtidigt med dessa läkemedel kan infektionsrisken öka. Rådfråga alltid din läkare om du har annan behandling utöver XELJANZ.

Förvaring och avfallshantering

 • Läkemedlet ska förvaras i originalförpackningen för att skyddas mot fukt. Det behöver inte förvaras svalt.
 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
 • Använd inte läkemedlet efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • Använd inte detta läkemedel om tabletterna visar synliga tecken på försämring (till exempel gått sönder eller missfärgats).
 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förvaring och avfallshantering

 • Läkemedlet ska förvaras i originalförpackningen för att skyddas mot fukt. Det behöver inte förvaras svalt.
 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
 • Använd inte läkemedlet efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • • Använd inte detta läkemedel om tabletterna visar synliga tecken på försämring (till exempel gått sönder eller missfärgats).
 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

XELJANZ (tofacitinib) 5mg finns i blisterförpackning om 56 filmdragerade tabletter samt i burk om 180 filmdragerade tabletter. 10mg finns i blisterförpackningar om 56 och 112 filmdragerade tabletter.

Tag noga del av informationen i bipacksedeln.

Användningsområden: Hos vuxna (18 år och äldre) kan XELJANZ användas för måttlig till svår reumatoid artrit, aktiv psoriasisartrit eller för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

Använd inte XELJANZ: om du har eller löper risk att utveckla en allvarlig infektion, är eller planerar att bli gravid eller ammar, har en svår leversjukdom.

Varningar och försiktighet: kontakta din läkare omedelbart om du får symtom på en infektion, får symtom i form av mag/buksmärtor eller blod i avföringen eller får en allergisk reaktion. Tala också om ifall du skall vaccineras.

För ytterligare information se www.fass.se. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Produktresumé: augusti 2018.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar i Bipacksedeln.

Avbildade personer i denna broschyr är inte verkliga patienter eller läkare.

PP-XEL-SWE-0396-sept-2018