Enable JavaScript to visit this website.

Innan du börjar med XELJANZ

Innan du börjar en behandling med XELJANZ bör din läkare få reda på om du har/har haft andra sjukdomar som eventuellt kan påverka din behandling. Du kommer bland annat få frågor om din infektionsrisk, om du har någon kronisk lungsjukdom, har hjärtsvikt, tidigare haft en blodpropp, har cancer, äter kombinerade hormonella preventivmedel  eller planerar att bli gravid.

Du hittar frågorna i checklistan här och kan ta med dig resultatet inför ditt första läkarbesök.

Frågor till din läkare

Vi har även samlat en del andra frågor inför ditt besök. De kan underlätta samtalet mellan dig och läkaren om vad du kan förvänta dig om du ska behandlas med XELJANZ för ledgångsreumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit.

Du hittar frågorna här och kan ta med dig resultatet till din behandlande läkare.

Hur du tar XELJANZ

XELJANZ skrivs ut till dig av en läkare som vet hur man behandlar ledgångsreumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Läkaren skriver ut den dos XELJANZ som är lämplig för dig. Ändra inte den dos som ordinerats. Om du tycker att läkemedlets verkan är för svag eller för stark, tala med läkare eller apotekspersonal.

Rekommenderad dos

Dosen för XELJANZ kan skilja sig om du fått medicinen för ledgångsreumatism (RA), psoriasisartrit (PSA) eller ulcerös kolit (UC). Därför är det viktigt att du tar läkemedlet enligt din läkares ordination.

Viktigt att komma ihåg

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska ta XELJANZ.

Tips för hur du tar din medicin

Behandling med XELJANZ medicin

Observera att Xeljanz 11 mg depottabletter måste tas hela för att hela dosen ska avges korrekt. De får inte krossas, delas eller tuggas.

Ta medicinen, XELJANZ-tabletten vid samma tid varje dag

Ta tabletten vid samma tid varje dag.

Du kan ta medicinen, XELJANZ-tabletten med eller utan mat

Du kan ta tabletten med eller utan mat.

Kontroller under behandlingen

Läkaren kommer att be dig komma på besök med jämna mellanrum för att kontrollera att behandlingen fungerar. Ni diskuterar hur du mår och läkaren tar reda på om du har fått några biverkningar. Blodprover tas regelbundet under behandlingen för att se om XELJANZ påverkar dina blodkroppar (vita och röda blodkroppar samt blodplättar).

Läkaren tar blodprover vid följande tidpunkter för att kontrollera att du har tillräckligt många vita och röda blodkroppar:

  •  Innan du börjar med XELJANZ.
  •  4–8 veckor efter behandlingsstarten.
  •  Var 3:e månad därefter.

Annan viktig information om din medicin

  • Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn.
  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
  • Inga särskilda temperaturanvisningar.
  • Använd inte detta läkemedel om tabletterna visar synliga tecken på försämring (t.ex. trasiga eller missfärgade).
  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Andra läkemedel

Några av de läkemedel som ska undvikas under behandling med XELJANZ nämns i den bipacksedel som följer förpackningen med XELJANZ.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

XELJANZ kan användas i kombination med metotrexat eller ibland ensamt. Kombinationen med metotrexat är inte ovanlig men generellt kan man uppleva färre biverkningar när XELJANZ används ensamt.

Vissa läkemedel ska inte tas tillsammans med XELJANZ. Om de tas tillsammans med XELJANZ kan de förändra mängden XELJANZ i kroppen och dosen XELJANZ kan behöva ändras. Tala om för läkaren om du tar läkemedel (via munnen) som innehåller någon av följande aktiva substanser:

  • antibiotika såsom klaritromycin och rifampicin, som används mot bakterieinfektioner
  • flukonazol, ketokonazol, klotrimazol, itrakonazol och vorikonazol, som används mot svampinfektioner.

XELJANZ rekommenderas inte tillsammans med läkemedel som hämmar immunsystemet, inklusive så kallade riktade biologiska (antikropps-) behandlingar, till exempel sådana som hämmar tumörnekrosfaktor, eller starka kemiska medel som sätter ned immunförsvaret såsom azatioprin, takrolimus och ciklosporin. Om du tar XELJANZ tillsammans med dessa läkemedel kan risken för biverkningar öka, inklusive risken för infektion.