Biverkningar av Xeljanz

Precis som alla andra läkemedel kan Xeljanz ge biverkningar. Din läkare kan inte förutsäga vilka biverkningar du kan komma att få, eller hur de kommer att påverka dig. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person.

På den här webbplatsen redogör vi inte för samtliga möjliga biverkningar. Du bör även läsa bipacksedeln som följer med i förpackningen 
med XELJANZ eller på fass.se.

Observera och rapportera 
dina biverkningar

Vid varje besök hos din behandlande läkare kommer ni att prata om eventuella biverkningar du har haft. Du kan också få ta vissa prover för att kontrollera om det finns biverkningar som du inte själv märker. Om du får några biverkningar när du tar XELJANZ ska du informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du lägger märke till. Skriv upp sådant som du märker och visa dina anteckningar för vård- eller apotekspersonalen.

Viktigt att komma ihåg


​​​​​​​Kom ihåg att de råd du får av din läkare alltid gäller före informationen på den här webbplatsen. Kontakta din läkare om du känner dig osäker eller har frågor.

Tala omedelbart om för läkaren

 • Om du får några tecken på en svår infektion (till exempel smärtsam svullnad, röda strimmor i huden, feber eller frossa). Om du behandlas för en infektion. 
 • Om du får symtom som mag- eller buksmärtor eller blod i avföringen. 
 • Om du har en allvarlig leversjukdom. 
 • Om du utvecklar plötslig andfåddhet eller andnings-svårigheter, bröstsmärtor eller smärta i övre delen av ryggen, svullnad i ett ben eller en arm, smärta eller ömhet i ett ben eller rodnad eller onormal färg på ett ben eller en arm eftersom det kan vara tecken på en propp i lungor eller vener. 
 • Om du får en allergisk reaktion, till exempel tryck över bröstet, svullna läppar och tunga, hudutslag, svår yrsel eller dåsighet. Du måste då avbryta behandlingen och kontakta läkaren direkt eller söka vård omedelbart.
 • Om du är eller försöker bli gravid. Du skall inte ta XELJANZ om du ammar.

Vanligt förekommande biverkningar

 • Infektion i näsan, halsen eller luftrören (nasofaryngit, förkylning, hosta).
 • Inflammation – till exempel i lungorna, bihålorna eller urinblåsan.
 • Bältros.
 • Influensa eller influensaliknande symtom som feber och trötthet.
 • Mag-tarm relaterade symtom – magsmärtor, kräkningar, diarré, illamående eller matsmältningsbesvär.
 • Värk i muskler och leder.
 • Lågt antal vita blodkroppar (neutropeni) och/eller lågt antal röda blodkroppar (anemi).
 • Högt blodtryck.
 • Svullna händer och fötter.
 • Käkledssmärta.
 • Förhöjt kreatinfosfokinas i blodet.
 • Hudutslag.

Hjälp med biverkningar

Det finns hjälp att få om du upplever någon form av biverkning. Tala med din behandlande läkare eller ​​​​​​​apotekspersonal om du har frågor.