Viktig information för dig
som ordinerats Xeljanz

XELJANZ har skrivits ut till dig av en läkare som vet hur man behandlar ledgångsreumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit. Kom ihåg att ta medicinen enligt läkarens rekommendationer, det ökar chansen att få sjukdomen under kontroll.

När du tar XELJANZ

Syftet med den här webbplatsen är att ge dig mer information om din behandling. Här hittar du praktisk information som är tänkt att stötta dig och hjälpa dig hantera din sjukdom i det dagliga livet.

Läs mer
Checklista inför dina besök på kliniken

Det är viktigt att vara förberedd inför dina besök på kliniken så att du får ut mesta möjliga av dem. Här hittar du ett dokument som ger dig tips inför, under men även efter dina besök.
 

Ladda ner checklista
Läs mer

Frågor att ställa till din läkare

Vi har även samlat en del andra frågor inför dina besök. De kan underlätta samtalet mellan dig och läkaren om vad du kan förvänta dig när du behandlas med XELJANZ för ledgångsreumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit.

Du hittar frågorna här och kan ta med dig resultatet till din behandlande läkare.

Ladda ner frågor till din läkare

Tips för hur du tar din medicin

Ta tabletten hel

Observera att Xeljanz 11mg depottabletter måste tas hela för att hela dosen ska avges korrekt. De får inte krossas, delas eller tuggas. 5mg och 10mg går bra att krossa.

Ta XELJANZ dagligen

Ta tabletten vid samma tid varje dag.

Med eller utan måltid

Du kan ta tabletten med eller utan mat.

Följ din läkares anvisningar

Ta den dos som läkaren ordinerat

Ta alltid XELJANZ exakt enligt läkarens anvisningar. Din läkare skriver ut den dos XELJANZ som är lämplig för dig. Ändra inte den dos som ordinerats. Om du tycker att läkemedlets verkan är för svag eller för stark, tala med läkare eller apotekspersonal.

Rekommenderad dos för olika sjukdomar

Dosen för XELJANZ kan skilja sig åt beroende på om du fått medicinen för ledgångsreumatism, psoriasisartrit eller ulcerös kolit. Därför är det viktigt att du tar läkemedlet enligt din läkares ordination.

Viktigt att komma ihåg

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska ta XELJANZ.

Kontroller under behandlingen

Din läkare kommer att be dig komma på besök med jämna mellanrum för att kontrollera att behandlingen fungerar. Ni diskuterar hur du mår och läkaren tar reda på om du har fått några biverkningar. Blodprover tas regelbundet under behandlingen för att se om XELJANZ påverkar dina blodkroppar (vita och röda blodkroppar samt blodplättar).
Läkaren tar blodprover vid följande tidpunkter för att kontrollera att du har tillräckligt många vita och röda blodkroppar:

  • Innan du börjar med XELJANZ
  • 4–8 veckor efter behandlingsstarten
  • Var 3:e månad därefter

Annan viktig information om din medicin.

  • Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn.
  • Använd läkemedlet före det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
  • XELJANZ behöver inte förvaras i någon särskild temperatur.
  • Använd inte detta läkemedel om tabletterna visar synliga tecken på försämring, till exempel om de är trasiga eller missfärgade.
  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

XELJANZ och andra läkemedel

Några av de läkemedel som ska undvikas under behandling med XELJANZ nämns i den bipacksedel som följer förpackningen med XELJANZ. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vid ledgångsreumatism eller psoriasisartrit kan XELJANZ användas i kombination med metotrexat eller ibland ensamt. Kombinationen med metotrexat är inte ovanlig men generellt kan man uppleva färre biverkningar när XELJANZ används ensamt.

​​​​​​​Vissa läkemedel ska inte tas tillsammans med XELJANZ. Om de tas tillsammans med XELJANZ kan de förändra mängden XELJANZ i kroppen och dosen XELJANZ kan behöva ändras. Tala om för läkaren om du tar läkemedel (via munnen) som innehåller någon av följande aktiva substanser:

  • antibiotika såsom klaritromycin och rifampicin, som används mot bakterieinfektioner
  • flukonazol, ketokonazol, klotrimazol, itrakonazol och vorikonazol, som används mot svampinfektioner
XELJANZ rekommenderas inte tillsammans med läkemedel som hämmar immunsystemet, inklusive så kallade riktade biologiska (antikropps-) behandlingar, till exempel sådana som hämmar tumörnekrosfaktor, eller starka kemiska medel som försvagar immunförsvaret såsom azatioprin, takrolimus och ciklosporin. Om du tar XELJANZ tillsammans med dessa läkemedel kan risken för biverkningar öka, inklusive risken för infektion.